Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten die gepubliceerd worden in onze flyer, via onze website of via (maatwerk) social media en/of andere kanalen die door Hendriksen Padel, Tennis en Sportorganisatie (HPTSO) worden aangeboden.

Onze 1e padelreis zal plaatsvinden van 19 t/m 23 maart. Het minimale aantal deelnemers is 8. Zondag 18 februari zal de beslissing genomen worden of de Padelreis doorgang kan vinden. Wij vragen u, uw eventuele vliegreis na deze datum te boeken.

Artikel 1. Begrippen

In deze reisvoorwaarden gelden de volgende begrippen:
a. HPTSO: Hendriksen Padel, Tennis & Sportorganisatie die, uit naam van Padel Academy Paris 24, aan het publiek of aan een groep personen de padelreis aanbiedt.
b. PAP24: Padel Academy Paris 24, die aan het publiek of aan een groep personen de padelreis in Javea organiseert en uitvoert.
c. Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/ of andere dienstverleners op het gebied van de reis, zulks in de ruimste zin des woord, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
d. Reiziger: Onder reiziger wordt ook verstaan: diegene ten wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard.

Artikel 2. Totstandkoming van de reisovereenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de reiziger het aanbod van HPTSO aanvaart. De inschrijving dient, in principe, via de website www.hendriksenptso.nl te geschieden en deze reservering wordt dan als definitief beschouwd. De reiziger ontvangt hiervan binnen twee werkdagen een bevestiging per email als bewijs van ontvangst.
 2. Indien er geen beschikbare plaatsen zijn voor de reeds geboekte reis, wordt de reiziger onmiddellijk per email op de hoogte gesteld. Indien er een plek vrijkomt op de reis zullen de reizigers in volgorde van inschrijving hierover op de hoogte worden gebracht.
 3. De reiziger is verplicht om alle benodigde gegevens aan HPTSO te verstrekken die noodzakelijk zijn om de overeenkomst af te sluiten, zoals bijvoorbeeld juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit, nummer van mobiele telefoon, ibannummer en e-mail adres.
 4. Bij deelname zal de betaling zal ter plekke plaatsvinden. In andere gevallen zal het deelnamegeld per automatische incasso geïncasseerd worden.
 5. De reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden door te geven zoals bijvoorbeeld gezondheidsklachten die van invloed kunnen zijn op de uitvoering en/ of deelname aan de door HPTSO georganiseerde activiteiten.

 6. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door HPTSO aangeboden reis worden verlangd, hier medische essenties genoemd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van HPTSO. Eventuele kosten in verband met medische essenties kunnen niet op HPTSO of PAP24 worden verhaald.
 7. Diegene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (hetzij communicatie, hetzij betalingsverkeer) tussen reiziger(s) en reisorganisatie, verloopt uitsluitend via de aanmelder. De aanmelder is verplicht om alle benodigde gegevens van de mede-reiziger(s) te verstrekken.

 8. Indien de aanmelder/reiziger niet correcte gegevens van de reiziger(s) verstrekt en dit leidt tot het niet kunnen deelnemen van de desbetreffende reiziger(s) aan de door PAP 24 georganiseerde activiteit, is de aanmelder/reiziger aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten.
 9. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen in elke vorm van publicatie binden HPTSO of PAP24 niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Artikel 3. Informatie, reisbescheiden en reisdocumenten

 1. De reiziger dient bij vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten zoals een geldig paspoort en/ of Europese identiteitsbewijs, naast een eventuele gewaarmerkte kopie van één van die documenten (die ter vervanging van het originele document dient bij diefstal of verlies), het polisnummer van de gezondheidsverzekering, bewijzen van inentingen en vaccinaties, (internationaal) rijbewijs en, indien nodig, groene kaart. De reiziger is verantwoordelijk voor het in bezit hebben van alle andere niet bovengenoemde documenten die eventueel zijn vereist.
 2. Indien de reiziger niet geheel of gedeeltelijk deel kan nemen aan de reis en georganiseerde activiteiten door een gebrek aan de benodigde reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de desbetreffende reiziger.
 3. HPTSO adviseert de reiziger om een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om voldoende verzekerd op reis te gaan. In het geval van verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en/of reisdocumenten kan HPTSO of PAP24 niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen of kosten daarvan.

Artikel 4. Reissom

 1. De gepubliceerde reissommen gelden per persoon en omvatten de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn aangegeven.
 2. Voor zover van toepassing zijn alle gepubliceerde tarieven inclusief BTW.
 3. De gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op prijzen -zoals bijvoorbeeld brandstofprijzen en vervoerstarieven, geldkoersen, heffingen en belastingen die op het moment van publicatie bij HPTSO bekend waren. HPTSO behoudt zich het recht voor om de reissommen te wijzigen indien deze prijzen, koersen, heffingen en belastingen veranderen. Wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden op de website van HPTSO. Degene die al een aangeboden reis heeft geaccepteerd, zal uiterlijk binnen 20 dagen vóór het vertrek van de overeengekomen reisactiviteiten door HPTSO geïnformeerd worden.

Artikel 5. Betaling

 1. De betaling van de reissom wordt ter plaatse in Javea aan PAP24 gedaan.
 2. Indien de vereiste betaling niet tijdig geschiedt, zal Padel2Travel de reiziger daar schriftelijk of elektronisch op wijzen en de mogelijkheid bieden om binnen 7 dagen de geboekte activiteiten en producten te betalen (mits deze termijn de aanvangsdatum van de reisovereenkomst niet overschrijdt). Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van het eerste verzuim. Padel2Travel heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Zie annuleringsvoorwaarden onder artikel 6 ‘Wijzigen of annulering door de reiziger’.

 3. Eventuele fouten in de betalingen die door PAP24 niet tijdig worden opgemerkt, ontslaat de reiziger niet van de verplichting de reisgelden en de verschuldigde kosten alsnog te voldoen. Dit geldt tevens nadat de reisovereenkomst tot uitvoering is gebracht.

Artikel 6. Wijziging of annulering door de reiziger

 1. De reiziger kan tot 21 dagen vóór vertrek verzoeken om de reisovereenkomst te wijzigen. HPTSO zal het verzoek in overweging nemen en de reiziger zo spoedig mogelijk laten weten of zij aan het verzoek kan voldoen. Wijzigingen worden ten alle tijde schriftelijk of per e-mail door HPTSO bevestigd. Er worden dan wijzigingskosten à € 25,00 per boeking in rekening gebracht. Indien HPTSO niet aan het verzoek kan voldoen, zal zij dit met redenen omkleden. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In geval van annulering zie artikel 6 “Wijziging of annulering door de reiziger”.
 2. In de plaats stelling. Indien de reiziger verhinderd is deel te nemen aan de reis, dan kan hij/zij worden vervangen door een andere persoon. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
  a. De vervanger of nieuwe deelnemer is verplicht om alle aan de reis verbonden voorwaarden te aanvaarden en te accepteren.
  b. Het verzoek “in de plaats stelling” kan uiterlijk 7 dagen voor vertrek worden ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht.
  c. De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze “in de plaats stelling”. Tenslotte, de aanmelder, reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover PAP24 voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de bijbehorende wijzigingskosten en eventuele extra kosten ten gevolge van de vervanging. In het geval dat de reiziger voor “in de plaats stelling” kiest, zijn punten 6.3, 6.4. en 6.6. niet van toepassing.
 3. Standaard annuleringskosten. Annulering door de reiziger dient schriftelijk te worden bevestigd. Annuleringen die buiten kantooruren zijn gemaakt, worden gezien als gedaan op de eerstvolgende werkdag. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  a. bij annulering tot de 49ste dag (excl.) voor vertrekdag: 20%
  b. bij annulering vanaf de 49ste dag (incl.) tot de 28ste dag (excl.) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;

  c. bij annulering vanaf de 28ste dag (incl.) tot 21ste dag (excl.) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;

  d. bij annulering vanaf de 21ste dag (incl.) tot de 14de dag (excl.) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;

  e. bij annulering vanaf de 14de dag (incl.) tot de 5de dag (excl.) vóór de vertrekdag: 85% van de reissom;

  f. bij annulering vanaf de 5de dag vóór de vertrekdag (incl.) tot de vertrekdag of later: de volledige reissom. De reiziger die de reis annuleert is gehouden de annuleringskosten te voldoen.

Artikel 7. Verplichtingen van de reiziger

 1. De reiziger is verplicht alle benodigde reisdocumenten (zie punt 3 van artikel 3 “Informatie, reisbescheiden en reisdocumenten”) op reis mee te nemen.

 2. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen van HPTSO en PAP24 en de door haar gecontracteerde dienstverleners die een goede uitvoering van de reis bevorderen op te volgen of na te leven.
 3. De reiziger is verplicht zich altijd op de reisbestemming volgens algemeen geldende regels van fatsoen en normen te gedragen. Dit houdt ook passende kledij in. De reiziger is aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door ongeoorloofd of ongewenst gedrag.
 4. De reiziger die zodanig hinder of last veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken, dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door HPTSO of PAP24 van de reis worden uitgesloten. Alle kosten die voortvloeien uit ongeoorloofd gedrag, hinder of last komen voor rekening van de reiziger.

 5. In geval de reiziger van de reisroute afwijkt of zich aan de begeleiding van reisleiding, reisagent of luchtvaartmaatschappij onttrekt en daardoor niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de betreffende reiziger. Evenmin kan restitutie voor niet genoten onderdelen van de reis worden verleend.
 6. De reiziger is verplicht om eventuele problemen, schade of nadeligheid te vermijden of zoveel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht te voldoen. Zie artikel 12 ‘Klachten’.

Artikel 8. Wijziging of opzegging door de HPTSO of PAP24

 1. HPTSO en PAP24 behouden zich het recht voor tot het aanbrengen van wijzigingen in het gepubliceerde reisprogramma.
 2. HPTSO en PAP24 mag de overeenkomst op een niet wezenlijk punt wijzigen. Locale omstandigheden vóór of tijdens de uitvoering van de reis kunnen met zich meebrengen dat vóór of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma onvermijdelijk zijn. Een voorbeeld van zo’n omstandigheid is de vervanging van het bedoelde vervoersmiddel, de gids of de accommodatie door een gelijkwaardig alternatief, maar kunnen ook aanhoudende slechte weersomstandigheden zijn waardoor wijziging van het reisschema noodzakelijk wordt. Padel2Travel zal het karakter van de reis zoveel mogelijk in stand proberen te laten en alle ongewenste gevolgen daarvan proberen te beperken.
 3. Eventuele wijzigingen in de reisduur en het reisprogramma vóór of tijdens de reis worden onmiddellijk gemeld aan de deelnemers.
 4. Het aanbod van HPTSO en PAP24 is vrijblijvend en kan zo nodig door HPTSO en PAP24 herroepen worden. Herroeping moet wel zo spoedig mogelijk gebeuren. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.
 5. HPTSO en PAP24 kan de reisovereenkomst opzeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van HPTSO en PAP24 aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden geëist. Een omstandigheid waar een dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds van toepassing is en onvoorziene omstandigheden vallen onder een gewichtige omstandigheid.
 6. Indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, behouden HPTSO en PAP24 het recht tot annulering van de reis, zonder aansprakelijk te worden gehouden voor schade van welke aard dan ook.
 7. a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
  b. Indien de oorzaak van de opzegging aan HPTSO en PAP24 kan worden toegerekend, zal bepaald worden of de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van HPTSO en PAP24 komt op basis van artikel 9 “Aansprakelijkheid van de reisorganisator en overmacht”.
  c. In het geval dat de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van de reisorganisator en overmacht

 1. PAP24 is aansprakelijk voor de uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen overeenkomstig met de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten van de reisbestemming.
 2. a.Indien een vervoersmiddel (busreis, of een andere) onderdeel is van de reisovereenkomst en deze, vanwege extreme weersomstandigheden en/ of overheidsmaatregelen, niet of niet tijdig volgens planning vertrekt, komen de voortvloeiende gevolgen en kosten voor rekening van de reiziger.
  b.Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.
 3. Overmacht.
  a. HPTSO en PAP24 stellen zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle mogelijke voorzorg maatregelen niet kon worden voorzien of verholpen.

  b. Tevens stellen HPTSO en PAP24 zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele natuurrampen, terreuraanslagen, oorlogshandelingen, onvoorspelbare ongelukken in allerlei vervoermiddelen die gedurende de reis kunnen gebeuren.

 

Artikel 10. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid HPTSO en PAP24

 1. In geval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is die een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van HPTSO en PAP24 diens overeenkomstig uitgesloten of beperkt.
 2. HPTSO en PAP24 stellen zich niet aansprakelijk voor incidentele of structurele wijzigingen en/ of fouten in de dienstregelingen van vervoerders. Als de wijzigingen en/ of fouten vóór vertrek aan Padel2Travel bekend zijn, zal deze de reiziger onmiddellijk informeren. De reiziger heeft in dat geval, behoudens aanspraken uit eventuele reis- en/of annuleringsverzekeringen, geen recht op restitutie van (een deel van) de reissom door HPTSO en PAP24. Voorts zijn HPTSO en PAP24 niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van mogelijke vertragingen van de door haar gecontracteerde vervoerders.
 3. HPTSO en PAP24 aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

 4. HPTSO en PAP24 zijnverder niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van de bagage en eigendommen van de reiziger. Evenmin voor de schades en kosten die het gevolg zijn van de gezondheidscondities van de reiziger.

 5. HPTSO en PAP24 stellen zich niet aansprakelijk voor de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst indien dat de gevolgen zijn van het gedrag of actie van een derde die wel of niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken.
 6. HPTSO en PAP24 of de gecontracteerde dienstverlener stelt zich ook niet aansprakelijk voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 11. Toepassing recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van HPTSO is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

 

Hierbij maken wij graag van de gelegenheid gebruik je nogmaals te wijzen op het belang van een goede reis- en annuleringsverzekering.